SOŠ Školský vzdelávací program Vyhodnocovacia správa Ponuka pre verejnosť Verejné informácie Fotoalbum Kontakt
Navigácia
Piatok 22. 8. 2014
Počet návštev: 2243840

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 22.8.2014)
Filip Jeney (III.B)
Kristína Presinszká (II.A)
Zajtra (Sobota 23.8.2014)
Filip Jeney (III.B)
Filip Schveizer (III.D)
Pozajtra (Nedeľa 24.8.2014)
Veronika Nevidalová (I.F)

:-) BILANCUJEME

 

       Skončil sa školský  rok 2013/2014  a to je čas na krátku rekapituláciu toho, čo sa nám v uplynulom školskom roku podarilo dosiahnuť, toho, čo sme spolu stihli....

Máloktorá stredná škola sa môže pýšiť svojou dlhoročnou tradíciou. Od vzniku prvej Učňovskej kupeckej školy už ubehlo úctivých 131 rokov. Škola vychovala tisíce absolventov, ktorí sa uplatnili v mnohých odvetviach hospodárstva. Dlhé roky rozkvitala pod vedením p. riaditeľa PaedDr. Jána Košovana, ktorý si práve v tomto roku prevzal z rúk ministra školstva poďakovanie v podobe medaily sv. Gorazda a ďakovného listu. Ale všetky ďalej spomínané úspechy či premena školy na modernú sa zrealizovali vďaka našej p. riaditeľke Ing. Dane Kročkovej, zásluhu na tom majú aj zanietení pedagógovia a zruční študenti. Stredná odborná škola na  Cintorínskej ulici v Nitre, zameraná na dopravu, obchod a služby, vzdelávala v tomto školskom roku 569 žiakov v študijných a učebných odboroch. Našim krédom vždy bola pracovitosť, férovosť a jasná vízia - vzdelávanie žiakov progresívnymi metódami, kvalitná profesijná príprava a uplatnenie  absolventov v praxi.

 

Čo pekné nám priniesol školský rok 2013/2014?

O vysokej kvalite vzdelávania a odbornej prípravy  svedčia naše úspechy a ocenenia nielen na celoslovenskej, ale predovšetkým na medzinárodnej úrovni. K najhodnotnejším patrí 1.miesto/M. Szilágyi/ a 3. miesto /B. Jalkóczyová /  na medzinárodnej súťaži v tvorbe účesov HAIRDRESSER OPEN v Maďarsku, kde sa stretli študenti z Rakúska, Maďarska, Čiech, Nemecka, Rumunska a Slovenska, ďalej dve 1. miesta /M. Szilágyi , B.Hromadová/ na  MLADOM MÓDNOM TVORCOVI 2013 v Čechách, strieborná medaila v medzinárodnej fotografickej súťaži ,, 35th FIAP YOUTH DIGITAL BIENNIAL“ v Rakúsku,  a  Cena Ekonomickej univerzity na Medzinárodnom Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.

K významným celoslovenským úspechom patrí 1. miesto /M. Szilágyi/ a  2.miesto /V.Magdinová/ na Majstrovstvách SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe v Nových Zámkoch, 1.miesto //V.Magdinová, B. Jalkóczyová /  v súťaži BODY PAINTING 2014     v Bratislave, 3. miesto /B. Jalkóczyová/ /v celoslovenskej výtvarnej  súťaži Klasici v komikse, 1.miesto /D.Kovácsová/ v prednese poézii a próze v nemeckom jazyku JAZYKOVÝ KVET 2014,  1. miesto /D.Bulko/ vo fotografickej súťaži  AMFO 2013, 3.miesto /V.Szalaiová/ vo výtvarnej súťaži Prečo som na svete rád/rada 2014. Dobré meno si škola buduje vďaka mnohým oceneniam a úspechom aj v športových súťažiach,  napríklad sme získali  3.miesto na majstrovstvách SR vo  FUTSALE, 2.miesto vo FLORBALE TEEN CUP 2013, 1.miesto /L.Privalinec/ v Behu večernou Nitrou a mnohé ďalšie.

Žiaci zdokonaľujú svoje podnikateľské schopnosti v študentských spoločnostiach, vynikajúce výsledky dosahujú nielen v odborných, ale aj výtvarných, recitačných alebo literárnych súťažiach.

 V projektoch je sila a ich výsledkom je zmena. Táto vízia nás v súčasnosti tlačí do realizácie dlhodobých projektov.

Ešte v školskom roku 2011/2012 sme  získali grant z prostriedkov Európskeho spoločenstva na realizáciu dvojročného projektu Comenius - Školské partnerstvá. Projekt s názvom „Green Business“ pripravila a realizovala Ing. Miluša Meňušová. Partnermi slovenskej školy sa stali stredné odborné školy z Portugalska, Francúzska, Nórska a Lotyšska. Hlavným cieľom projektu bol rozvoj študentských zručností v oblasti podnikania zameraného na ochranu životného prostredia, používanie informačných a komunikačných technológií, precvičenie cudzieho jazyka a zvýšenie motivácie k jeho štúdiu. Pracovným jazykom multilaterálneho partnerstva bol anglický jazyk.

Slovenskí študenti pracovali v medzinárodných tímoch; spolu so svojimi rovesníkmi z európskych škôl riešili úlohy v piatich projektoch: Zelený časopis, Mestská hromadná doprava, Eko potraviny, Záhrada, Recyklácia. Počas dvoch rokov trvania projektu a spoločnej práce nadviazali študenti nové priateľstvá, zoznámili sa s cudzími kultúrami, naučili sa ich lepšie vnímať, akceptovať, rešpektovať a porozumieť im, spoznali a mali možnosť porovnať školské systémy i životnú úroveň v partnerských krajinách. Z produktov, ktoré vytvorili, možno spomenúť napr. spoločné logo projektu, web konferenciu, letáky a plagáty s tematikou zeleného podnikania, on-line dotazníky, scrapbooky, multijazyčný „Záchranný balíček“ v papierovej i zvukovej podobe, skomponovanie i naspievanie multijazyčnej hymny projektu, prípravu modelov a realizáciu módnej prehliadky z recyklovaných materiálov, vydávanie „zeleného“ časopisu... Založená web stránka a blog projektu pravidelne informujú o  aktivitách vo všetkých partnerských školách. V súčasnosti prebiehajú posledné práce na finálnych produktoch – DVD „Green Business“ a do tlače sa pripravuje posledné číslo časopisu.

Prvé projektové stretnutie sa konalo v hlavnom meste Lotyšska v Rige (november 2012), nasledovalo Nórsko (Mo i Rana, apríl 2013), Francúzsko (Belfort, november 2013), Slovensko (Nitra, február 2014) a záverečné stretnutie sa konalo na pôde portugalskej školy v Caldas das Tajpas (máj 2014).

Na aktuálnu situáciu na trhu práce reagujeme pomocou projektu EDUAUTOCENTRUM, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Študenti učebného odboru autoopravár a študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy majú možnosť získať nové informácie o novinkách a špičkových zariadeniach v automobilovom priemysle. Projekt Cvičná firma praktikumZáhradníctvo ARWEN podporuje rozvoj podnikateľských schopností a zručností vo využívaní IKT, ale predovšetkým prechod absolventov stredných škôl do reálneho firemného, podnikateľského a samo zamestnávateľského prostredia. UČME SA KRÁSE je názov ďalšieho projektu, ktorý sme rozbehli pre odbory služieb – kaderník,  kozmetička a vizážistka. Jeho cieľom  je inovovať učebné materiály tak, aby spĺňali požiadavky na moderné vyučovanie a zároveň odrážali súčasné požiadavky pracovného trhu. Strategickým cieľom národného projektu ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA, do ktorého sme tiež zapojení, je zvýšenie kvality odborného vzdelávania, rozvoj duálneho vzdelávania v učebných odboroch či rozvoj kariérneho poradenstva na škole. V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva bude na našej škole zriadená digitálna učebňa s  technickým vybavením – interaktívna tabuľa s notebookom a 20 tabletov, ktoré plánujeme využiť na zlepšenie čitateľskej gramotnosti našich študentov nielen vo všeobecnovzdelávacích, ale hlavne v odborných predmetoch.

Toto je však iba zlomok aktivít, ktorým sa naši pedagógovia a šikovní študenti venujú. Viac sa o nás dozviete na našej stránke aj na  https://www.facebook.com/soscintorinska4

Tešíme sa na Vás, na Vašu pozornosť.

Novinky

 • Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v septembri 2014 – určenie miesta konania

  Opravný termín v septembri 2014 sa bude konať v nasledovných určených školách  v termínoch (termín dodatočne spresnil NÚCEM):

  Miesto pre NEJ + ANJ :SOŠ poľnoh. a služ. na vidieku, Na lúkach 18, Levice

  Potrebné: písacie potreby + občiansky preukaz

  Dátum a deň

 • Jarmok počas Cyrilo-metodských slávností v Nitre

  Super kolega! Od septembra už len v kroji  :-)

  Tradičné Dni Nitranov sú spolu s Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami venované významným osobnostiam histórie i súčasnosti Nitry, ktoré výnimočným spôsobom ovplyvnili slovenské i európske dejiny. Tradičné mestské slávnosti dôstojne prispievajú  k celoslovenským oslavám sviatku Cyrila a Metoda,  rozvíjajú veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu, atraktívnou a zrozumiteľnou formou popularizujú históriu a formujú vzťah k historickému dedičstvu. Súčasťou programu je  tradične vedecká konferencia na tému archeologické nálezy a ich prezentácia, slávnostné sväté omše, výstavy, koncerty vážnej i populárnej hudby, muzikálové melódie, prednášky, literárne súťaže, tradičný Nitriansky jarmok.

 • 30. 6. 2014

  Do galérie Tí naj boli pridané fotografie.

 • 24. 6. 2014

  Exkurzia v Národnej banke Slovenska v Bratislave,

  ktorú vyhrala 1. A trieda v rámci súťaže VaP tím sa uskutočnila dňa 24. júna 2014.

  Do súťaže prihlásila našu triedu pani učiteľka RNDr. Anna Cigáňová, v rámci programu „Viac ako peniaze“, ktorý sme realizovali na hodinách z predmetu cvičenia z hospodárskych výpočtov.

 • Získali sme II. miesto a cenu FAIR PLAY v plážovom futbale.

  GRATULUJEME

 • 24. 6. 2014

  Do galérie Záverečné skúšky 2014 boli pridané fotografie.

 • V celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero 2013 náš časopis SCOOL IS COOL získal diplom a cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách. Blahoželáme redakcii časopisu a zvlášť Martine Rajtarovej z triedy III.A za vypracovanie najdôležitejšej časti časopisu.

 • 19. 6. 2014

  Prečo som na svete rád - vyhodnotenie súťaže

 • 17. 6. 2014
  • 3. Obvodné kolo
   Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra, Areál hasičského zboru, Borina Nitra
   Dátum podujatia: 17. 06. 2014

   ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2014

   Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR, OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA.“ Súťaž sa nesie v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu.